• BIST 8334.94
  • Altın 1629.728
  • Dolar 27.3788
  • Euro 28.9506
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C

Hava Kargoda Öncelik Sürdürülebilirlik Modernizasyon ve Güvenlik

Hava Kargoda Öncelik Sürdürülebilirlik Modernizasyon ve Güvenlik
IATA’nın Küresel Hava Kargo Başkanı Brendan Sullivan Londra’da düzenlenen Dünya Kargo Sempozyumu’nda hava kargonun bugünü ve geleceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Sullivan hava kargo sektörünün önceliklerini sürdürülebilirlik başlığı altında “2050 yılına kadar net sıfır hedefimize ulaşmak, Süreçleri modernize etmeye devam etmek, Lityum pilleri güvenle taşımak için daha iyi çözümler bulmak ve Hava kargosunu yeni yetenekler için çekici hale getirmek” şeklinde sıraladı.

IATA’nın Küresel Kargo Başkanı Brendan Sullivan hava kargonun son dönem­deki performansını değerlen­direrek “Hava kargo, Kovid krizi sırasında değerini gös­terdi. Küresel tedarik zincir­lerinin omurgası, e-ticaretin etkinleştiricisi ve dünyanın çok iyi bildiği tıbbi ekipman ve aşıların yüksek değerli ve kritik gönderilerini dağıtma­nın en iyi yolu olan sosyal ve ticari bir yaşam çizgisi oldu­ğu herkes için açıktı. Hava kargo 2021’de 204 milyar dolar gelir elde ederek harika bir yıl geçirdi. Ancak şu an­da, sosyal ve ekonomik zor­luklar artıyor.

Ukrayna’daki savaş tedarik zincirlerini bozdu, jet yakıtı fiyatları yüksek ve ekonomik oynaklık GSYİH büyümesini yavaşlattı. Buna rağmen olum­lu gelişmeler var. E-ticaret bü­yümeye devam ediyor, Kovid kısıtlamaları hafifliyor ve yük­sek değerli özel kargo ürünleri ekonomik iniş çıkışlara karşı dirençli olduğunu kanıtlıyor.Net sıfır taahhüdümüzü ger­çekleştirmek, süreçleri mo­dernize etmek, lityum pilleri güvenli bir şekilde taşımak için daha iyi çözümler bulmak ve hava kargoyu yeni yetenek­ler için çekici hale getirmek kritik önem taşıyor. yolcu trafiğinin güçlü toparlanması, kargo için daha fazla göbek kapasitesi getiriyor” dedi.

“Net sıfır için dengeli bir hedefimiz var”

Brendan Sullivan sürdü­rülebilirlik konusuna özel bir vurgu yapan konuşmasında şunları söyledi;

“Geçen yıl endüstri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmek için anıtsal bir karar aldı. Şimdi taahhüdü­müzü karbon emisyonlarını azaltmak için eylemlere dö­nüştürmeliyiz. Net sıfıra ulaş­mak için dengeli bir planımız var. 2050 yılına kadar olası bir emisyon azaltma senaryo­suna göre, Karbon emisyonu azaltımımızın yüzde 65’i Sür­dürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımından gele­bilir. Hidrojen ve elektrikli tahrik sistemleri dahil olmak üzere yeni teknolojilerden yüzde 13’lük bir katkı bekli­yoruz ve karbon azaltma he­definde yüzde 3’lük bölüm de daha verimli operasyonlardan ve altyapıdan gelmelidir.

Bu hedefe ulaşmada yüzde 19 ise karbon yakalama yo­luyla elde edilecek.

IATA’nın Küresel Hava Kargo Başkanı Brendan SullivanHava kargo SAF konu­sunda somut adımlar atıyor. BP ve Neste, DHL Express’e 2026’ya kadar 800 milyon lit­reden fazla SAF sağlamayı ta­ahhüt etti. Lufthansa Cargo, Shell’den 1.8 milyon mt SAF satın alıyor. AFKLM Cargo, Kenya’nın taze tarım ve bah­çe ürünlerini Amsterdam ü­zerinden küresel pazarlara ge­tirmek için SAF’ı kullanacak ve FedEx ve DHL Express, 2030 yılına kadar operasyon­larının yüzde 30’unu SAF ile güçlendirecek.”
 

Karbon ayak izi ölçümü ve raporlama

Bu örneklerden de görüle­bileceği gibi, SAF’ın sürdürü­lebilirlikte anahtar bir rol oy­nadığını vurgulayan Brendan Sullivan, “Havayolları 2021’de mevcut olan SAF’ın her dam­lasını kullandı ve bu yıl da aynı olacak. Zorluk, SAF üretim ka­pasitesidir. Bunu artırmak için de devlet desteğine ihtiyacımız var. Doğru teşviklerle, 2030 yı­lına kadar 30 milyar litre SAF görebiliriz. Bu, uygun fiyatlarla bol miktarda SAF miktarına yönelik net sıfır hedefimize doğru açık bir kırılma noktası olacaktır. Ayrıca net sıfıra doğ­ru ilerlediğimizi de gösterebil­meliyiz. Her sektörden karbon ayakizlerini raporlamaları iste­niyor. Buna müşterilerimiz de dahildir. Bu nedenle, karbon üretimimizi ölçebilmemiz ve sevkiyat yoluyla doğru bir şe­kilde raporlayabilmemiz çok önemlidir. Doğru araçlar ve doğru politikalarla sektörümüz için net sıfıra ulaşılabilir. Sektör olarak taahhütte bulunduk.”
 

Hava kargoda da güvenlik önemli

Konuşmasında güvenlik konusunda da açıklamalarda bulunan Brendan Sullivan, “Ayrıca güvenlik konularında da hızlı ilerlemeye devam et­meliyiz. Ukrayna’daki savaş, birçok mültecinin evcil hay­vanlarıyla seyahat etmesi ne­deniyle canlı hayvanların gü­venli bir şekilde taşınmasının önemini ön plana çıkardı. IA­TA Canlı Hayvan Düzenle­meleri, CEIV Canlı Hayvan­lar sertifikasyonunda olduğu gibi amaca uygun olduğunu kanıtladı ve evcil hayvanla­rıyla seyahat eden mültecileri desteklemek için bunu özel rehberlikle hızla tamamladık. Bu, gurur duyabileceğimiz bir başarı öyküsüydü. Lityum pillerin güvenli kullanımını daha da geliştirmek için kay­dettiğimiz ilerlemeden de gurur duyabiliriz. Hava kargo için bu kesinlikle bir öncelik­tir. Ve geçen yıl boyunca, bir­kaç yüksek profilli olay bize bunu hatırlattı. Kargo olarak taşınan lityum pillerin yö­netmeliklere uygun olmasını sağlamak için iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Ancak en iyi düzenleyici yapı bile, kuralla­ra uyulmadığı takdirde hiçbir şey ifade etmez. Özellikle e-ticaret faaliyetlerine yeni ve deneyimsiz giriş yapanların çoğalmasıyla birlikte, lityum pillerin taşınmasıyla ilgili bir sorundur” dedi.
 

Daha büyük motivasyon olamaz

Brendan Sullivan konuş­masının son bölümünde şu değerlendirmelerde bulundu: “Birçok zorluktan bahsettim. Önümüzde hepimiz için ger­çek ve zor bir iş var. Ve küresel ekonomik ve politik gelişmeler gidişatı daha da zorlaştırabilir. Ancak Kovid-19 ile yaşadıkları­mızın yanında bu sorunlar daha hafif kalacaktır. Ve bizi motive edecek şimdi çok şey var. Gün­lük hava kargo, gezegendeki yüz milyonlarca işçinin işini gü­vence altına alan küresel tedarik zincirlerini desteklemektedir. Teslim ettiğimiz önemli kargo­lar arasında ilaçlar ve aşılar var.

Pandemi döneminde, kriz ve doğal afet dönemlerinde taşıdığımız insani yardımlar hayat kurtarıcı olabiliyor. Tes­lim ettiğimiz her sevkiyatla, insanların daha iyi hayatlar ya­şamalarına ve daha iyi gelecek­leri güvence altına almalarına yardımcı olduğumuzu somut olarak bilmekten daha büyük bir motivasyon olamaz.”

 


Hava Kargo Dirençli Bir Süreçte

Hem iç hem de dış hat uçuş­larında büyük artış ve yolcu sayısında rekor bir yükseliş yaşanırken, Rusya-Ukrayna savaşı hava kargo piyasalarını birçok yönden olumsuz etki­liyor. En büyük hava kargo şirketleri bu savaş ortamın­dan büyük ölçüde etkilendiği için bu negatif tablo hava kar­gonun bütününe yansıyor.

Çin’in ihracat pazarlarına güçlü dönüşü ise son aylar­da hava kargoyu destekleyen önemli bir faktör oldu. Küre­sel olarak, Asya pazarındaki toparlanma, en büyük kargo pazarlarından bazılarında hava kargo talebinde pozitif büyüme getirdi. G7 ülkele­rindeki enflasyon seviyeleri Kasım 2020’den bu yana ilk kez düşerek dünya ticaretine ve küresel hava kargo pazarı­na daha güçlü bir güven sin­yali verdi.
 

Uluslararası Hava Taşıma­cılığı Birliği (IATA), küre­sel hava kargo pazarları için Ağustos 2022 itibariyle, sek­törün ekonomik belirsizlikler arasında dayanıklılığına işaret eden en son verilerini yayın­ladı. Kargo ton-kilometresi (CTK) cinsinden ölçülen kü­resel talep, Ağustos 2021’e kı­yasla yüzde 8,3 düştü (ulusla­rarası operasyonlar için yüzde -9,3). Bu rakamla Temmuz ayında görülen yıllık yüzde 9.7’lik düşüşe göre hafif bir iyileşme oldu.
 

Kapasite, Ağustos 2021’in yüzde 6.3’ünün üzerinde kal­dı.(uluslararası operasyonlar için + yüzde 6.1). Bu, Tem­muz ayındaki yıllık yüzde 3,6 artışa göre önemli bir genişle­meyi ifade ediyor.

Hava kargo performansını değerlendiren IATA Genel Direktörü Willie Walsh şun­ları söyledi: “Hava kargosu dayanıklılık göstermeye de­vam ediyor. Kargo hacimleri, 2021’in olağanüstü perfor­mansının altında seyreder­ken, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik çatışmalar karşı­sında nispeten istikrarlı seyre­diyor. Piyasa sinyalleri karışık kalmaya devam ediyor. Ağus­tos, yukarı yönlü potansiyele sahip birkaç gösterge sundu: petrol fiyatları istikrar ka­zandı, enflasyon yavaşladı ve küresel olarak ticareti yapılan mallarda hafif bir genişleme oldu. Ancak ABD dışındaki tüm pazarlarda yeni ihracat siparişlerinin azalması, önü­müzdeki aylardaki gelişmele­rin dikkatle izlenmesi gerek­tiğini söylüyor.”


Bölgesel performans

Asya-Pasifik bölgesinde havayolları, hava kargo ha­cimlerinin Ağustos 2022’de 2021’in aynı ayına göre yüz­de 8,3 azaldığını gördü. Bu, Temmuz’daki yüzde 9,0 düşü­şe göre bir gelişmeydi.

Bölgedeki havayolları, Çin’deki Kovid-19 kısıtlama­larının hafifletilmesi nedeniy­le hafif artan ticaret ve üretim faaliyetlerinden yararlandı.
 

Kuzey Amerika merkezli taşıyıcılar 2021 yılının aynı ayına kıyasla Ağustos 2022’de kargo hacimlerinde yüzde 3,4’lük bir düşüş bildirdi.
 

Bu, Temmuz’daki %5,7’lik düşüşe göre olumlu bir geliş­me oldu. Çin’de kısıtlamala­rın kaldırılması talebi iyileş­tirdi ve önümüzdeki aylarda daha fazla artış bekleniyor. Kapasite, Ağustos 2021’e gö­re yüzde 5,7 arttı.

Avrupalı taşıyıcılar, 2021 yılının aynı ayına kıyasla Ağustos 2022’de kargo ha­cimlerinde yüzde 15,1’lik bir düşüş gördü. Bu oran üst üste dördüncü ay için tüm bölgele­rin en kötü performansı olarak kayıtlara geçti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Avrupa kargo piyasalarındaki gerilimin ana nedeni olarak gösteriliyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MAİL BÜLTENİ ABONELİĞİ
Güvenlik Resmi
Mail adresinizi kaydederek en güncel haberlere kolayca ulaşabilirsiniz
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2023 Kargo Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (+90-212) 217 49 59 (Pbx) Faks : (+90-212) 211 62 77